Procedura aprobării renunţării la cetăţenia Română

Pentru motive temeinice se poate aproba renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani

Procedura aprobării renunţării la cetăţenia Română

Pentru motive temeinice se poate aproba renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani, nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală, nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, dacă are astfel de debite, le achită sau prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor.

De asemenea persoana în cauză trebuie să fi dobândit sau a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie (art.27 din Legea cetăţeniei române).

1. Depunerea cererii

Cererea de renunţare la cetăţenia română se depune personal la secretariatul tehnic al Comisiei pentru Cetăţenie la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie, în cazul în care constată lipsa documentelor necesare soluţionării cererii, dispune prin rezoluţie completarea dosarului în termen de cel mult 6 luni de la comunicare.
În cazul în care dosarul cuprinde toate documentele necesare soluţionării cererii de renunţare la cetăţenia română, preşedintele Comisiei solicită relaţii de la orice autorităţi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 27 lit. a) şi b) şi anume: solicitantul nu este învinuit sau inculpat într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsa penală; solicitantul nu este urmărit pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având astfel de debite, le achită ori prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor.

2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie

La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia pentru Cetăţenie verifică îndeplinirea condiţiilor necesare aprobării renunţării la cetăţenia română, potrivit dispoziţiilor art. 27 lit. a) şi b) din Legea cetăţeniei române.

3. Raportul Comisiei

Comisia pentru Cetăţenie întocmeşte un raport care se înaintează Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi care cuprinde propunerile motivate ale Comisiei pentru aprobarea renunţării la cetăţenia română sau după caz de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română.

4. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română sau de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii cetăţeniei române, emite ordinul de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, ordin care se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazul în care Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de renunţare la cetăţenia română, ordin care de asemenea se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română poate fi contestat în termen de 15 zile de la comunicare la Secţia de Contencios Administrativ a Curţii de Apel de la domiciliul sau reşedinţa solicitantului.

Dacă solicitantul nu are reşedinţa sau domiciliul în România, ordinul poate fi atacat în acelaşi termen la Secţia de Contencios Administrativ a Curţii de Apel Bucureşti. Hotărârea Curţii de Apel este definitivă şi poate fi supusă recursului la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

5. Eliberarea adeverinţei prin care se dovedeşte renunţarea la cetăţenia română.

Solicitantului i se eliberează o adeverinţă în baza ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, de secretariatul Comisiei pentru Cetăţenie pentru persoanele cu domiciliul în România şi de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Pentru a vă convinge de calitatea serviciilor noastre profesionale precum si pentru a afla mai multe despre noi și serviciile pe care le oferim, vă rugăm să ne contactați.

+373 78 110 555