Redobandirea Cetateniei Romane

Cetatanie Romana in cel mai scurt timp

CETATENIE ROMANA

Cetatenie romana se poate dobandi in urmatoarele moduri: nastere, adoptie si acordare la cerere.

cetatenie romana

Procedura de redobandire a cetateniei romane art. 11

Cetatenie romana poate fi redobandita sau se poate acorda persoanelor care au fost cetateni romani si care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau carora aceasta cetatenie le-a fost ridicata fara voia lor, daca indeplinesc conditiile prevazute de art. 8 lit. b), c) si e) din Legea cetateniei romane.

Aceasta prevedere legala se aplica si in cazul descendentilor fostilor cetateni romani pina la gradul III.

Astfel solicitantii trebuie sa fie majori, trebuie sa dovedeasca prin comportament, acțiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, sa nu intreprinda sau sa sprijine actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si sa declare ca nici în trecut nu au intreprins asemenea actiuni.

De asemenea, acestia trebuie sa fie cunoscuti cu o buna comportare si sa nu fi fost condamnati in tara sau in strainatate pentru o infractiune care ii face nedemni de a fi cetateni romani.

Solicitantii vor avea posibilitatea pastrarii cetateniei straine si stabilirea domiciliului in tara sau mentinerea acestuia in strainatate.

1. Depunerea cererii

Cererea de redobandire a cetatenie romana se depune personal la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din Bucuresti sau la birourile teritoriale ale A.N.C. din Iasi, Suceava si Galati. In cazuri temeinic justificate, cererea de redobandire a cetateniei romane se depune prin mandatar cu procura speciala si autentica la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din Bucuresti, in baza unei aprobari prealabile scrise.

Persoanele care au domiciliul sau resedinta in strainatate pot depune cererea de redobandire a cetatenie romana la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale Romaniei din tara de domiciliu sau de resedinta.

Dupa depunerea cererii, Presedintele Comisiei pentru Cetatenie va fixa primul termen la care Comisia va verifica indeplinirea conditiilor necesare redobandirii cetateniei romane potrivit art. 11, un termen care va fi fixat la cel mult 5 luni de la data inregistrarii cererii.

De asemenea, tot la acest moment, Presedintele Comisiei dispune prin rezolutie, solicitarea de relatii de la orice autoritati cu privire la indeplinirea de catre solicitant a condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea cetățeniei române. Aceste relații urmează să fie comunicate Comisiei într-un termen ce nu va depăşi 60 de zile, iar în situaţii excepţionale, în limitele termenului de cel mult cinci luni de la înregistrarea cererii.

2. Solutionarea cererii de catre Comisia pentru Cetatenie

În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, Preşedintele Comisiei pentru cetăţenie va dispune prin rezoluție completarea dosarului, în termen de cel mult 4 luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, sub sancţiunea respingerii cererii ca nesusţinută.

La primul termen stabilit inițial, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, potrivit dispoziţiilor de la art. 11 și art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată.

Potrivit art.161 din Legea cetățeniei române, în situaţia în care persoana care a solicitat redobândirea cetăţeniei române este cercetată într-o cauză penală, Comisia pentru cetățenie poate dispune suspendarea procedurii de redobândire a cetăţeniei române până la finalizarea acelei cauze, dacă nu există alte motive pentru respingerea cererii.

3. Raportul Comisiei

După dezbaterea cererii, Comisia pentru Cetăţenie întocmeşte un raport pe care îl înaintează Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, raport însoţit de cererea de redobândire a cetăţeniei române și care menţionează întrunirea condiţiilor legale pentru redobândirea cetăţeniei române de către solicitant.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru redobândirea cetăţeniei, Comisia pentru cetățenie, printr-un raport motivat, propune preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respingerea cererii. O nouă cerere de redobândire a cetăţeniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea cererii anterioare.

4. Emiterea ordinului PreşedinteluiAutorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea cetăţeniei române, emite într-un termen ce nu va depăşi 3 zile ordinul de redobândire a cetăţeniei române, ordin care se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la data emiterii ordinului.

În cazul în care Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, acesta va respinge, prin ordin, cererea de redobândire a cetăţeniei. Acest ordin de respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

5. Depunerea juramantului

Cetăţenia română se redobândeşte de la data depunerii juramantului de credinta fata de Romania.

Astfel, în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române, persoanele care au redobândit cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.

În cazuri temeinic justificate, acest termen poate fi prelungit o singură dată, dacă cererea de prelungire este formulată înainte de împlinirea acestuia și este însoţită de documente doveditoare. Cererea de prelungire se aprobă de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (pentru persoanele care au solicitat stabilirea domiciliului în România) sau de şeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular din țara de domiciliu (pentru persoanele care au solicitat menținerea domiciliului în străinătate).

Jurământul de credinţă se depune de către persoanele care au solicitat redobândirea cetățeniei române cu stabilirea domiciliului în România în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei sau a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie ori a unuia dintre cei 2 vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens.

Jurământul are următorul conţinut: “Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României

După depunerea jurământului, Comisia pentru cetățenie eliberează titularului certificatul de cetăţenie română, semnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Certificatul conţine elemente de siguranţă şi are aplicată fotografia titularului.

Nedepunerea jurământului de credinţă, din motive imputabile persoanei care a obţinut cetăţenia română, în termenul legal de 6 luni, atrage încetarea efectelor ordinului de redobândire a cetăţeniei române faţă de persoana în cauză.

Persoana care a obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 11 cu menţinerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credinţă, în termenul prevăzut de lege, în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază. În acest caz, certificatul de cetăţenie română va fi eliberat de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv.

Persoana care a obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 11 cu menţinerea domiciliului în străinătate, poate depune jurământul de credinţă şi în cadrul ședinței solemne din România, în termenul prevăzut de lege, cu acordul şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază.

În situaţia în care copiii minori dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu unul dintre ei, aceştia vor fi înscrişi în certificatul de cetăţenie al părinţilor şi nu depun jurământul. În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii şi până la data dobândirii de către părinţi a cetăţeniei române, acesta va depune jurământul şi i se va elibera certificat de cetăţenie distinct.

Persoana care decedează înaintea depunerii jurământului de credinţă faţă de România este recunoscută ca fiind cetăţean român, la cererea succesorilor săi legali, de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române, urmând a fi eliberat certificatul de cetăţenie de către Comisia pentru cetățenie. Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data decesului titularului cererii de redobândire a cetăţeniei române.

Persoana care nu poate depune jurământul de credinţă faţă de România din cauza unui handicap permanent sau a unei boli cronice obţine cetatenie romana de la data emiterii ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de redobandire a cetatenie romana, pe baza cererii si a înscrisurilor medicale, transmise în acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori convenţional cu mandat special, până la data finalizării procedurii de redobândire a cetăţeniei române. Cererea adresată Comisiei pentru cetățenie privind eliberarea certificatului de cetăţenie poate fi formulată în termen de un an de la data luării la cunoştinţă a termenului de depunere a jurământului de credinţă.

Nedepunerea cererii in termenul de un an atrage incetarea efectelor ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie de redobandire a cetatenie romana.

+373 78 110 555